2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":2,"12":0,"15":"Arial"}">Join us on Careers LIVE for an upcoming broadcast.

Join us on the 28th June from 4pm for the Environmental Energy LIVE Broadcast.


REGISTER FOR FREE: https://careersliveuk.com/channel/

 • Specsavers are hiring a Trainee Optical Retailer

  Specsavers are hiring a Trainee Optical Retailer.

  Sellafield are Hiring!
  Join us at Sellafield and you’ll work closely with outstanding – often world-leading – experts, receive unmatched training and develop your career as far as your ambition will take you. Find out more information
  here

 • Sellafield

  Polisi Preifatrwydd - RSF

  Polisi Preifatrwydd

  CEFNDIR:

  Mae Learn Live LTD yn deall bod eich preifatrwydd yn bwysig i chi a’ch bod yn poeni am sut mae eich data personol yn cael ei ddefnyddio a’i rannu ar-lein. Rydym yn parchu ac yn gwerthfawrogi preifatrwydd pawb sy’n ymweld â’r wefan hon, railsafefriendly.com (“Ein Gwefan”) a byddwn ond yn casglu ac yn defnyddio data personol mewn ffyrdd a ddisgrifir yma, ac mewn modd sy’n gyson â’n rhwymedigaethau a’ch hawliau dan y gyfraith.

  Darllenwch y Polisi Preifatrwydd hwn yn ofalus a sicrhewch eich bod yn ei ddeall. Ystyrir eich bod yn derbyn Ein Polisi Preifatrwydd ar eich defnydd cyntaf o Ein Gwefan Os nad ydych yn derbyn ac yn cytuno â’r Polisi Preifatrwydd hwn, rhaid i chi roi’r gorau i ddefnyddio Ein Gwefan ar unwaith.

  1. Diffiniadau a Dehongliad

  Yn y Polisi hwn, bydd gan y termau canlynol yr ystyron a ganlyn:

  “cyfrif” yn golygu cyfrif sydd ei angen i gyrchu a/neu ddefnyddio rhai meysydd a nodweddion o’n Gwefan;
  “Cwci” yn golygu ffeil destun fechan a osodir ar eich cyfrifiadur neu ddyfais gan Ein Gwefan pan fyddwch yn ymweld â rhannau penodol o Ein Gwefan a/neu pan fyddwch yn defnyddio rhai nodweddion Ein Gwefan. Mae manylion y Cwcis a ddefnyddir gan Ein Gwefan wedi’u nodi yn adran 13, isod;
  “Cyfraith cwcis” yw’r rhannau perthnasol o Reoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2003;
  “data personol” yn golygu unrhyw ddata a’r holl ddata sy’n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o’r data hwnnw. Yn yr achos hwn, mae’n golygu data personol rydych chi’n ei roi i Ni trwy Ein Gwefan. Bydd y diffiniad hwn, pan fo’n gymwys, yn ymgorffori’r diffiniadau a ddarperir yn Rheoliad yr UE 2016/679 – y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (“GDPR”); a
  “Ni/Ni/Ein” yn golygu Learn Live LTD, cwmni cyfyngedig sydd wedi’i gofrestru yn Lloegr o dan rif cwmni 08812253, y mae ei gyfeiriad cofrestredig yn 8 Eaton Avenue, Matrix Park, Buckshaw Village, Chorley, PR7 7NA., a’i brif gyfeiriad masnachu yw 8 Eaton Avenue, Matrix Park, Buckshaw. Pentref, Chorley, PR7 7NA.
  1. Gwybodaeth Amdanom Ni
   1. Mae Learn Live LTD yn berchen ac yn gweithredu ar ein Gwefan, cwmni cyfyngedig sydd wedi’i gofrestru yn Lloegr o dan rif cwmni 08812253, a’i gyfeiriad cofrestredig yw 8 Eaton Avenue, Matrix Park, Buckshaw Village, Chorley, PR7 7NA. a’i brif gyfeiriad masnachu yw 8 Eaton Avenue, Matrix Park, Buckshaw Village, Chorley, PR7 7NA.
   2. Ein rhif TAW yw 243 3127 38.
   3. Ein Swyddog Diogelu Data yw gweinyddwr, a gellir cysylltu ag ef drwy e-bost yn admin@WEBSITE.co.uk, dros y ffôn ar 0000 000 000, neu drwy’r post yng nghyfeiriad y swyddfa.
  1. Beth Mae’r Polisi hwn yn ei Gwmpasu?

  Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i’ch defnydd o Ein Gwefan yn unig. Gall ein Gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill. Sylwch nad oes gennym ni unrhyw reolaeth dros sut mae eich data yn cael ei gasglu, ei storio, neu ei ddefnyddio gan wefannau eraill ac Rydym yn eich cynghori i wirio polisïau preifatrwydd unrhyw wefannau o’r fath cyn darparu unrhyw ddata iddynt.

  1. Eich Hawliau
   1. Fel gwrthrych data, mae gennych yr hawliau canlynol o dan y GDPR, y mae’r Polisi hwn a’n Defnydd o ddata personol wedi’u cynllunio i’w cynnal:
    1. Yr hawl i gael gwybod am Ein casgliad a defnydd o ddata personol;
    2. Yr hawl i gael mynediad at y data personol a ddaliwn amdanoch (gweler adran 12);
    3. Yr hawl i gywiro os yw unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn (cysylltwch â Ni gan ddefnyddio’r manylion yn adran 14);
    4. Yr hawl i gael eich anghofio – h.y. yr hawl i ofyn i Ni ddileu unrhyw ddata personol yr ydym yn ei gadw amdanoch (Dim ond am gyfnod cyfyngedig yr ydym yn cadw eich data personol, fel yr eglurir yn adran 6 ond os hoffech i Ni ei ddileu yn gynt, os gwelwch yn dda cysylltu â Ni gan ddefnyddio’r manylion yn adran 14);
    5. Yr hawl i gyfyngu (h.y. atal) prosesu eich data personol;
    6. Yr hawl i gludadwyedd data (cael copi o’ch data personol i’w ailddefnyddio gyda gwasanaeth neu sefydliad arall);
    7. Yr hawl i wrthwynebu i Ni ddefnyddio eich data personol at ddibenion penodol; a
    8. Hawliau o ran gwneud penderfyniadau a phroffilio awtomataidd.
   2. Os oes gennych unrhyw achos i gwyno am Ein defnydd o’ch data personol, cysylltwch â Ni gan ddefnyddio’r manylion a ddarperir yn adran 14 a Gwnawn Ein gorau i ddatrys y broblem i chi. Os na allwn helpu, mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwylio’r DU, Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.
   3. I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, cysylltwch â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth neu’ch Canolfan Cyngor ar Bopeth leol.
  1. Pa Ddata Ydym yn ei Gasglu? Yn dibynnu ar eich defnydd o Ein Gwefan, efallai y byddwn yn casglu rhywfaint neu’r cyfan o’r data personol ac amhersonol canlynol (gweler hefyd adran 13 ar Ein Defnydd o Gwcis a thechnolegau tebyg ac Ein Polisi Cwcis railsafefriendly.com /polisi-cwci/):
   1. enw;
   2. Dyddiad Geni;
   3. enw busnes/cwmni
   4. Teitl swydd;
   5. gwybodaeth gyswllt fel cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn;
   6. gwybodaeth ddemograffig megis cod post, dewisiadau a diddordebau;
   7. cyfeiriad IP;
   8. math a fersiwn porwr gwe;
   9. system weithredu;
  1. Sut Ydym Ni’n Defnyddio Eich Data?
   1. Mae’r holl ddata personol yn cael ei brosesu a’i storio’n ddiogel, am ddim hwy nag sy’n angenrheidiol yng ngoleuni’r rheswm/rhesymau dros ei gasglu gyntaf. Byddwn yn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau ac yn diogelu eich hawliau o dan y GDPR bob amser. I gael rhagor o fanylion am ddiogelwch gweler adran 7, isod.
   2. Bydd sail gyfreithlon i’n defnydd o’ch data personol bob amser, naill ai oherwydd ei fod yn angenrheidiol ar gyfer Ein perfformiad o gontract gyda chi, oherwydd eich bod wedi cydsynio i Ein defnydd o’ch data personol (e.e. trwy danysgrifio i e-byst), neu oherwydd ei fod yn er ein buddiannau cyfreithlon. Yn benodol, efallai y byddwn yn defnyddio eich data at y dibenion canlynol:
    1. Darparu a rheoli eich Cyfrif;
    2. Darparu a rheoli eich mynediad i Ein Gwefan;
    3. Personoli a theilwra eich profiad ar Ein Gwefan;
    4. Cyflenwi Ein gwasanaethau i chi (sylwch fod arnom angen eich data personol er mwyn ymrwymo i gontract gyda chi);
    5. Personoli a theilwra Ein gwasanaethau i chi;
    6. Ymateb i negeseuon e-bost oddi wrthych;
    7. Rhoi negeseuon e-bost yr ydych wedi optio ynddynt i chi (gallwch ddad-danysgrifio neu optio allan unrhyw bryd drwy ddiweddaru eich dewisiadau e-bost;
    8. Ymchwil marchnad;
    9. Dadansoddi eich defnydd o Ein Gwefan a chasglu adborth i’n galluogi Ni i wella Ein Gwefan a’ch profiad defnyddiwr yn barhaus;
   3. Gyda’ch caniatâd a/neu lle caniateir hynny gan y gyfraith, mae’n bosibl y byddwn hefyd yn defnyddio’ch data at ddibenion marchnata a allai gynnwys cysylltu â chi drwy e-bost, ffôn, neges destun neu’r post gyda gwybodaeth, newyddion a chynigion ar ein gwefan Ni fyddwn, fodd bynnag, yn anfon atoch unrhyw farchnata digymell neu sbam a byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau Ein bod yn diogelu eich hawliau’n llawn ac yn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau o dan y GDPR a Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2003.
   4. Gall trydydd parti (gan gynnwys Google, Facebook, Twitter, LinkedIn) y mae eu cynnwys yn ymddangos ar Ein Gwefan ddefnyddio Cwcis trydydd parti, fel y manylir isod yn adran Cyfeiriwch at adran 13 am ragor o wybodaeth am reoli Cwcis. Sylwch nad ydym yn rheoli gweithgareddau trydydd parti o’r fath, na’r data y maent yn ei gasglu a’i ddefnyddio ac yn eich cynghori i wirio polisïau preifatrwydd unrhyw drydydd parti o’r fath.
   5. Mae gennych yr hawl i dynnu eich caniatâd Ni i ddefnyddio eich data personol yn ôl unrhyw bryd, ac i ofyn i Ni ei ddileu.
   6. Nid ydym yn cadw eich data personol am fwy o amser nag sy’n angenrheidiol yng ngoleuni’r rheswm(rhesymau) y cafodd ei gasglu gyntaf. Felly bydd data’n cael ei gadw am y cyfnodau canlynol (neu penderfynir ar ei gadw ar y seiliau canlynol):
    1. nes i chi wneud cais i gael tynnu eich data;
  1. Sut a Ble Rydym yn Storio Eich Data?
   1. Dim ond am y cyfnod sydd ei angen arnom ni y byddwn ni’n cadw eich data personol er mwyn ei ddefnyddio fel y disgrifir uchod yn adran 6, a/neu cyhyd ag y mae gennym ni eich caniatâd i’w gadw.
   2. Dim ond yn y DU y caiff eich data ei storio.
   3. Mae diogelwch data yn bwysig iawn i Ni, ac i ddiogelu eich data Rydym wedi cymryd mesurau addas i ddiogelu a diogelu data a gesglir trwy Ein Gwefan.
   4. Mae’r camau a gymerwn i ddiogelu a diogelu eich data yn cynnwys:
    1. Defnyddio meddalwedd diogel, wedi’i amgryptio, wedi’i ddiogelu gan gyfrinair.
  1. Ydyn Ni’n Rhannu Eich Data?
   1. Yn amodol ar adran 8.2, ni fyddwn yn rhannu unrhyw ran o’ch data ag unrhyw drydydd parti at unrhyw ddibenion.
   2. Mewn rhai amgylchiadau, mae’n bosibl y bydd yn ofynnol yn gyfreithiol i Ni rannu data penodol a gedwir gennym Ni, a all gynnwys eich data personol, er enghraifft, lle rydym yn rhan o achosion cyfreithiol, lle Rydym yn cydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol, gorchymyn llys, neu lywodraethol. awdurdod.
   3. Mae’n bosibl y byddwn yn casglu ystadegau am y defnydd o Ein Gwefan gan gynnwys data ar draffig, patrymau defnydd, niferoedd defnyddwyr, gwerthiannau, a gwybodaeth arall. Bydd pob data o’r fath yn ddienw ac ni fydd yn cynnwys unrhyw ddata sy’n eich adnabod yn bersonol, nac unrhyw ddata dienw y gellir ei gyfuno â data arall a’i ddefnyddio i’ch adnabod. Mae’n bosibl y byddwn o bryd i’w gilydd yn rhannu data o’r fath â thrydydd partïon fel darpar fuddsoddwyr, cwmnïau cysylltiedig, partneriaid, a hysbysebwyr. Dim ond o fewn ffiniau’r gyfraith y caiff data ei rannu a’i ddefnyddio.
   4. Mewn rhai amgylchiadau, mae’n bosibl y bydd yn ofynnol yn gyfreithiol i Ni rannu data penodol a gedwir gennym Ni, a all gynnwys eich data personol, er enghraifft, lle rydym yn rhan o achosion cyfreithiol, lle Rydym yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, gorchymyn llys, neu lywodraethol. awdurdod.
  1. Beth Sy’n Digwydd Os Bydd Ein Busnes yn Newid Dwylo?
   1. Gallwn, o bryd i’w gilydd, ehangu neu leihau Ein busnes a gallai hyn gynnwys gwerthu a/neu drosglwyddo rheolaeth ar Ein busnes cyfan neu ran ohono. Bydd unrhyw ddata personol yr ydych wedi’i ddarparu, lle mae’n berthnasol i unrhyw ran o’n busnes sy’n cael ei drosglwyddo, yn cael ei drosglwyddo ynghyd â’r rhan honno a bydd y perchennog newydd neu’r parti sy’n rheoli newydd, o dan delerau’r Polisi Preifatrwydd hwn, yn cael ei ganiatáu. defnyddio’r data hwnnw dim ond at yr un dibenion ag y’i casglwyd yn wreiddiol gennym Ni.
   2. Os bydd unrhyw ran o’ch data yn cael ei drosglwyddo yn y fath fodd, byddwn yn cysylltu â chi ymlaen llaw ac yn cael gwybod am y newidiadau. [Pan gysylltir â chi byddwch yn cael y dewis i gael eich data wedi’i ddileu neu ei atal rhag y perchennog neu’r rheolydd newydd.
  1. Sut Allwch Chi Reoli Eich Data?
   1. Yn ogystal â’ch hawliau o dan y GDPR, a nodir yn adran 4, pan fyddwch yn cyflwyno data personol drwy Ein Gwefan, efallai y cewch opsiynau i gyfyngu ar Ein defnydd o’ch data. Yn benodol, Ein nod yw rhoi rheolaethau cryf i chi ar Ein defnydd o’ch data at ddibenion marchnata uniongyrchol (gan gynnwys y gallu i optio allan o dderbyn e-byst gennym Ni y gallwch ei wneud trwy ddad-danysgrifio gan ddefnyddio’r dolenni a ddarperir yn Ein negeseuon e-bost ac ar y pwynt o ddarparu eich manylion).
   2. Efallai y byddwch hefyd yn dymuno ymuno ag un neu fwy o’r gwasanaethau dewis sy’n gweithredu yn y DU: Y Gwasanaeth Dewis Ffôn (“y TPS”), y Gwasanaeth Dewis Ffôn Corfforaethol (“y CTPS”), a’r Gwasanaeth Dewis Post (“ Mailing Preference Service ”) yr MPS”). Gall y rhain helpu i’ch atal rhag derbyn marchnata digymell. Sylwch, fodd bynnag, na fydd y gwasanaethau hyn yn eich atal rhag derbyn cyfathrebiadau marchnata yr ydych wedi cydsynio i’w derbyn.
  1. Eich Hawl i Atal Gwybodaeth
   1. Gallwch gael mynediad at rai rhannau o’n Gwefan heb ddarparu unrhyw ddata o gwbl. Fodd bynnag, i ddefnyddio’r holl nodweddion a swyddogaethau sydd ar gael ar Ein Gwefan efallai y bydd gofyn i chi gyflwyno neu ganiatáu ar gyfer casglu data penodol.
   2. Gallwch gyfyngu ar Ein Defnydd o Gwcis. I gael rhagor o wybodaeth, gweler adran 13 ac Ein Polisi Cwci railsafefriendly.com/cookie-policy/.
  1. Sut Allwch Chi Gael Mynediad i’ch Data?

  Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o unrhyw ddata personol a gedwir gennym Ni (lle cedwir data o’r fath). O dan y GDPR, nid oes ffi yn daladwy a byddwn yn darparu unrhyw wybodaeth a’r holl wybodaeth mewn ymateb i’ch cais yn rhad ac am ddim. Cysylltwch â Ni am ragor o fanylion yn info@learnliveuk.com, neu gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod yn adran 14.

  1. Ein Defnydd o Gwcis
   1. Gall ein Gwefan osod a chael mynediad at rai Cwcis parti cyntaf ar eich cyfrifiadur neu ddyfais. Cwcis parti cyntaf yw’r rhai a osodir yn uniongyrchol gennym Ni ac a ddefnyddir gennym Ni yn unig. Rydym yn defnyddio Cwcis i hwyluso a gwella eich profiad o Ein Gwefan ac i ddarparu a gwella Ein gwasanaethau. Rydym wedi dewis y Cwcis hyn yn ofalus ac wedi cymryd camau i sicrhau bod eich preifatrwydd a’ch data personol yn cael eu diogelu a’u parchu bob amser.
   2. Trwy ddefnyddio Ein Gwefan efallai y byddwch hefyd yn derbyn Cwcis trydydd parti penodol ar eich cyfrifiadur neu ddyfais. Cwcis trydydd parti yw’r rhai a osodir gan wefannau, gwasanaethau, a/neu bartïon heblaw Ni. Defnyddir cwcis trydydd parti ar Ein Gwefan ar gyfer gwasanaethau hysbysebu. Am ragor o fanylion, cyfeiriwch at adran 6, uchod, ac at adran 13.6 isod. Nid yw’r Cwcis hyn yn rhan annatod o weithrediad Ein Gwefan ac ni fydd eich defnydd a’ch profiad o Ein Gwefan yn cael ei amharu trwy wrthod caniatâd iddynt.
   3. Mae’r holl Gwcis a ddefnyddir gan ac ar Ein Gwefan yn cael eu defnyddio yn unol â’r Gyfraith Cwcis gyfredol.
   4. Cyn gosod Cwcis ar eich cyfrifiadur neu ddyfais, dangosir f yn gofyn am eich caniatâd i osod y Cwcis hynny. Trwy roi eich caniatâd i osod Cwcis rydych chi’n ein galluogi Ni i ddarparu’r profiad a’r gwasanaeth gorau posibl i chi. Gallwch, os dymunwch, wadu caniatâd i osod Cwcis; fodd bynnag mae’n bosibl na fydd rhai nodweddion o’n Gwefan yn gweithredu’n llawn nac yn ôl y bwriad.
   5. Mae rhai o nodweddion Ein Gwefan yn dibynnu ar Gwcis i weithredu. Mae Cyfraith Cwcis yn ystyried bod y Cwcis hyn yn “hollol angenrheidiol”. Dangosir y Cwcis hyn isod yn adran 13.6. Ni cheisir eich caniatâd i osod y Cwcis hyn, ond mae’n dal yn bwysig eich bod yn ymwybodol ohonynt. Mae’n bosibl y byddwch yn dal i rwystro’r Cwcis hyn drwy newid gosodiadau eich porwr rhyngrwyd fel y nodir isod yn adran 13.10, ond byddwch yn ymwybodol efallai na fydd Ein Gwefan yn gweithio’n iawn os gwnewch hynny. Rydym wedi cymryd gofal mawr i sicrhau nad yw eich preifatrwydd mewn perygl trwy eu caniatáu.
   6. Gellir gosod y Cwcis parti cyntaf canlynol ar eich cyfrifiadur neu ddyfais:
    Enw’r Cwci Pwrpas Yn Sicr Angenrheidiol
    eae1e17b14b2529efdc2cd91e1de83c0 I guddio polisi cwcis. Oes

    a gellir gosod y Cwcis trydydd parti canlynol ar eich cyfrifiadur neu ddyfais:

    Enw’r Cwci Darparwr Pwrpas
    _ga Google Fe’i defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.
    _gid Google Fe’i defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.
    _twll Google Wedi’i ddefnyddio i sbarduno cyfradd ceisiadau.
   7. Mae ein Gwefan yn defnyddio gwasanaethau dadansoddeg a ddarperir gan Google. Mae dadansoddeg gwefan yn cyfeirio at set o offer a ddefnyddir i gasglu a dadansoddi gwybodaeth ddefnydd ddienw, gan ein galluogi Ni i ddeall yn well sut mae Ein Gwefan yn cael ei defnyddio. Mae hyn, yn ei dro, yn ein galluogi Ni i wella Ein Gwefan a’r gwasanaethau a gynigir drwyddi. Nid oes rhaid i chi ganiatáu i Ni ddefnyddio’r Cwcis hyn, fodd bynnag, er nad yw Ein defnydd ohonynt yn peri unrhyw risg i’ch preifatrwydd na’ch defnydd diogel o Ein Gwefan, mae’n ein galluogi Ni i wella Ein Gwefan yn barhaus, gan ei gwneud yn well ac yn fwy. profiad defnyddiol i chi.
   8. Mae’r gwasanaeth(au) dadansoddol a ddefnyddir gan Ein Gwefan yn defnyddio Cwcis i gasglu’r wybodaeth ofynnol.
   9. Mae’r gwasanaeth(au) dadansoddol a ddefnyddir gan Ein Gwefan yn defnyddio’r Cwcis canlynol:
    Enw’r Cwci Cyntaf / Trydydd Parti Darparwr Pwrpas
    _ga Trydydd Google Fe’i defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.
    _gid Trydydd Google Fe’i defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.
    _twll Trydydd Google Wedi’i ddefnyddio i sbarduno cyfradd ceisiadau.
   10. Yn ogystal â’r rheolaethau a ddarparwn, gallwch ddewis galluogi neu analluogi Cwcis yn eich porwr rhyngrwyd. Mae’r rhan fwyaf o borwyr rhyngrwyd hefyd yn eich galluogi i ddewis a ydych am analluogi pob cwci neu Cwcis trydydd parti yn unig. Yn ddiofyn, mae’r rhan fwyaf o borwyr rhyngrwyd yn derbyn Cwcis ond gellir newid hyn. Am fanylion pellach, edrychwch ar y ddewislen help yn eich porwr rhyngrwyd neu’r ddogfennaeth a ddaeth gyda’ch dyfais.
   11. Gallwch ddewis dileu Cwcis ar eich cyfrifiadur neu ddyfais unrhyw bryd, fodd bynnag fe allech golli unrhyw wybodaeth sy’n eich galluogi i gael mynediad i Ein Gwefan yn gyflymach ac yn fwy effeithlon gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gosodiadau mewngofnodi a phersonoli.
   12. Argymhellir eich bod yn cadw’ch porwr rhyngrwyd a’ch system weithredu yn gyfredol a’ch bod yn ymgynghori â’r cymorth a’r arweiniad a ddarperir gan ddatblygwr eich porwr rhyngrwyd a gwneuthurwr eich cyfrifiadur neu ddyfais os ydych yn ansicr ynghylch addasu eich gosodiadau preifatrwydd.
  1. Cysylltu â Ni

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Ein Gwefan neu’r Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â Ni trwy e-bost yn info@learnliveuk.com dros y ffôn ar 01257 446010, neu drwy’r post yn 8 Eaton Avenue, Matrix Park, Buckshaw Village, Chorley, PR7 7NA. Sicrhewch fod eich ymholiad yn glir, yn enwedig os yw’n gais am wybodaeth am y data sydd gennym amdanoch chi (fel o dan adran 12, uchod).

  1. Newidiadau i’n Polisi Preifatrwydd

  Mae’n bosibl y byddwn yn newid y Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd (er enghraifft, os bydd y gyfraith yn newid). Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu postio ar unwaith ar Ein Gwefan a bernir eich bod wedi derbyn telerau’r Polisi Preifatrwydd ar eich defnydd cyntaf o Ein Gwefan yn dilyn y newidiadau. Rydym yn argymell eich bod yn gwirio’r dudalen hon yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

  Dyluniwyd ac Adeiladwyd gan Stone Create