2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":2,"12":0,"15":"Arial"}">Join us on Careers LIVE for an upcoming broadcast.

Join us on the 28th June from 4pm for the Environmental Energy LIVE Broadcast.


REGISTER FOR FREE: https://careersliveuk.com/channel/

 • Specsavers are hiring a Trainee Optical Retailer

  Specsavers are hiring a Trainee Optical Retailer.

  Sellafield are Hiring!
  Join us at Sellafield and you’ll work closely with outstanding – often world-leading – experts, receive unmatched training and develop your career as far as your ambition will take you. Find out more information
  here

 • Sellafield

  Lansio Datganiad i'r Wasg o'r Alban yn Academi Rosshall - RSF

  Lansio Datganiad i’r Wasg o’r Alban yn Academi Rosshall

  Y Prif Weinidog Humza Yousaf yn mynychu lansiad ‘Rail Safe Friendly’ ar gyfer ysgolion yn yr Alban

  Heddiw mae Prif Weinidog yr Alban Humza Yousaf wedi mynychu lansiad yr Alban o Rail Safe Friendly, rhaglen addysg sy’n dysgu pobl ifanc am beryglon tresmasu ar reilffyrdd Prydain Fawr, er mwyn codi ymwybyddiaeth, achub bywydau ac atal anafiadau.

  Lansiwyd Rail Safe Friendly, sy’n cael ei redeg gan y darparwr addysg ddigidol Learn Live, ym mis Mawrth 2023 ac mae’n cyflwyno cynnwys diogelwch fideo Network Rail yn uniongyrchol i ysgolion drwy’r Sianel Learn Live. Eisoes, mae dros 1,400 o ysgolion yn rhan o’r rhaglen ledled y DU ac mae partneriaid yn y diwydiant gan gynnwys ScotRail, Freightliner, Story Contracting, Keltbray ac SPL Powerlines wedi ymuno i gefnogi’r cynllun.

  Gwnaeth Liz Ballantyne, y cafodd ei mab Harrison, sy’n 11 oed, ei drydanu’n drasig yn 2017 ar ôl mynd i mewn i Derfynell Cludo Nwyddau Rheilffyrdd Rhyngwladol Daventry yn Swydd Northampton i adalw ei bêl-droed, hefyd araith emosiynol yn y digwyddiad, gan dynnu sylw at bwysigrwydd addysgu diogelwch rheilffyrdd cyn iddo gael ei rhy hwyr.

  Bu farw Harrison, o Crick, yn Swydd Northampton, yn y depo cludo nwyddau ar y rheilffordd ar ôl iddo ddringo i wagen nwyddau llonydd a derbyn sioc drydanol angheuol gan gebl uwchben, er iddo beidio â chyffwrdd ag ef.

  Wrth siarad yn lansiad Rail Safe Friendly for Scotland yn Academi Rosshall yn Glasgow, dywedodd Prif Weinidog yr Alban, Mr Yousaf:

  “Mae’n hanfodol bod plant a phobl ifanc yn ymwybodol o’r peryglon sy’n bresennol o amgylch rheilffyrdd, ac rwy’n croesawu lansiad Rail Safe Friendly. Mae’r fenter hon yn adeiladu ar y gwaith gwerthfawr a wnaed eisoes gan bartneriaid gan gynnwys Network Rail, ScotRail a Learn Live.

  “Rwy’n ddiolchgar i Liz Ballantyne am siarad mor ddewr am golli ei mab Harrison, sy’n atgof trasig o’r hyn a all ddigwydd o amgylch rheilffyrdd. Rwy’n gobeithio y bydd pobl ifanc yn y digwyddiad heddiw a thu hwnt yn clywed ac yn dysgu’r gwersi o stori Harrison.

  “Rwy’n llongyfarch staff a disgyblion Academi Rosshall am gyrraedd Lefel Aur Cyfeillgar i’r Rheilffyrdd ac am ymgysylltu mor gadarnhaol ar fater mor bwysig.”

  Ymunodd cynrychiolwyr o Scotland’s Railway, BTP a phartneriaid eraill yn y diwydiant rheilffyrdd â Mr Yousaf yn y digwyddiad lansio.

  Mae Rail Safe Friendly yn ychwanegiad newydd i’r Learn Live Channel, sydd ers 2019, wedi darlledu Network Rail a chynnwys diogelwch arall yn uniongyrchol i dros 20 miliwn o bobl ifanc mewn mwy na 11,500 o ysgolion ledled y DU. Mae’r gwaith hwn wedi’i wneud mewn cydweithrediad â’r Tîm Gwella Tresmasu yn Network Rail.

  Mae’r darllediadau’n cael eu cyflwyno trwy gynnwys byw neu ar-alw yn ddigidol i ystafelloedd dosbarth a neuaddau cynulliad trwy sianel Learn Live. Mae gan y sianel hefyd gyfleuster CHAT BYW wedi’i gymedroli, sy’n cydymffurfio â’r GDPR, i hyrwyddo rhyngweithio a chynnwys yr ysgolion a’r colegau sy’n cymryd rhan yn Rail Safe Friendly.

  Stuart Heaton yw sylfaenydd a rheolwr gyfarwyddwr Learn Live a Rail Safe Friendly. Meddai: “Mae hwn yn ddiwrnod balch iawn i’r tîm wrth i ni ymestyn ein rhaglen diogelwch rheilffyrdd hanfodol i ysgolion yn yr Alban.

  “Cyfanswm hyd llwybrau’r rhwydwaith rheilffyrdd yn yr Alban yw tua 1,750 o filltiroedd, gyda dros 400 milltir o hwnnw wedi’i drydaneiddio. Mae’r rhain yn lleoedd peryglus ac felly mae’n hanfodol bod ein pobl ifanc yn cael eu haddysgu’n barhaus na ddylent byth dresmasu ar reilffyrdd nac yn eu cyffiniau.

  “Ers 2019, mae ein sianel Learn Live wedi bod yn ffynhonnell ddiogel, ddiogel y gellir ymddiried ynddi i ysgolion gyflwyno negeseuon diogelwch pwysig i blant trwy gynnwys sy’n cael ei wylio yn yr ystafell ddosbarth. Mae Rail Safe Friendly yn ychwanegiad newydd i’r teulu Learn Live ar gyfer 2023 ac mae’n bartneriaeth unigryw sy’n dod â darparwyr addysg a’r diwydiant rheilffyrdd ynghyd. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi mynychu lansiad heddiw, ynghyd â’r ysgol a’r diwydiant rheilffyrdd am eu cefnogaeth. Rydym yn edrych ymlaen at ledaenu’r neges hollbwysig hon am ddiogelwch ar y rheilffyrdd i blant ysgol ledled y wlad.”

  Dywedodd Alex Hynes, Rheolwr Gyfarwyddwr Scotland’s Railway: “Mae lansio Rail Safe Friendly yn newyddion gwych a bydd yn helpu i wneud i bobl ifanc feddwl ddwywaith am beryglu eu bywydau drwy dresmasu ar y rheilffordd.

  “Gall y rheilffordd fod yn amgylchedd hynod beryglus – mae trenau’n cymryd amser hir i stopio a bydd unrhyw un sy’n cael ei daro gan un yn dioddef anaf difrifol neu waeth. Mae hefyd yn llawn peryglon cudd – fel llinellau pŵer uwchben sy’n gallu cario hyd at 25,000 folt a lladd ar unwaith.

  “Dyna pam mae ein neges diogelwch mor bwysig, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at Learn Live yn ei chyflwyno i filoedd o ddisgyblion ysgol yn yr Alban.”

  Dywedodd Pauline Swan, Pennaeth Academi Rosshall, a gynhaliodd lansiad Rail Safe Friendly for Scotland: “Mae Academi Rosshall wedi’i lleoli wrth ymyl rheilffordd ac ar draws y ffordd o orsaf reilffordd. Mae llawer o’n pobl ifanc yn teithio i’r ysgol ac yn ôl gan ddefnyddio’r trên. O ganlyniad, teimlwn ei bod yn hollbwysig addysgu ein holl bobl ifanc am y peryglon penodol sy’n gysylltiedig â bod yn rhy agos at ardaloedd peryglus o fewn cyffiniau rheilffordd.

  “Y tymor diwethaf bu ein disgyblion S1 yn gweithio gyda Learn Live ar brosiect i godi ymwybyddiaeth ar draws cymuned yr ysgol o bwysigrwydd diogelwch ar y rheilffyrdd. Trwy eu hymdrechion rhagorol mae Academi Rosshall wedi ennill statws aur Cyfeillgar i’r Rheilffyrdd. Rydym yn falch iawn o’u gwaith ar y prosiect a’u cymhelliant i barhau i rannu’r neges bwysig am ddiogelwch ar y rheilffyrdd.”

  Ychwanegodd Tracy Stevenson, Swyddog Gweithredol Datblygu Cymunedol, ScotRail: “Mae’r rheilffordd yn un o’r ffyrdd mwyaf diogel o deithio, fodd bynnag, mae digwyddiadau diogelwch yn ymwneud â phlant yn dal i ddigwydd, a dyna pam mae hybu diogelwch ar y rheilffordd yn brif flaenoriaeth.”

  “Gan weithio mewn partneriaeth â Learn Live UK a Network Rail i addysgu pobl ifanc trwy sesiynau ar-lein, bydd y fenter newydd ‘Rail Safe Friendly’ yn helpu i ledaenu’r neges hanfodol a chadw pawb yn ddiogel yn y rheilffordd ac o’i chwmpas.

  “Credwn y bydd ymgysylltu’n gynnar â phobl ifanc yn eu helpu i wneud y dewisiadau cywir a’u hatal rhag cymryd risgiau diangen. Byddant yn gallu gwneud dewisiadau doethach, mwy addysgedig o ran eu diogelwch a’u hymddygiad mewn ac o amgylch gorsafoedd ac ar drenau.”

  I gael rhagor o wybodaeth am Learn Live a Rail Safe Friendly, ceisiadau am gyfweliadau a lluniau/ffilmiau fideo o’r lansiad heddiw, cysylltwch â Melanie Hill yn Gravity PR drwy e-bost yn mel@gravitypr.co.uk neu ffoniwch 07527 847423

  Parhewch i ddarllen

  Dyluniwyd ac Adeiladwyd gan Stone Create